list_banner2

Biz hakda

Biz kim

DW Mining, täze we ikinji el magdançylaryny hödürlemäge bagyşlanan öňdebaryjy blokchein magdançy lomaý satyjysydyr.6000-den gowrak halkara müşderisine 50,800 magdançy iberdik we dünýäde täze we durnukly hyzmatdaşlyga girdik.21yllyk satuw 2021-nji ýylda 65 million dollara ýetdi we 2020-nji we 2021-nji ýyllarda Alibaba-da iň köp satylýan magdançylary we bölekleri satýanlaryň arasynda boldy.

Pandemiýa döwrüniň soňky iki ýylynda, müşderilerimiz sargytlarynyň has görnükliligini görkezýän we sargytlary gaýtadan işlemegiň wagtyny gowulandyrýan we töleg howpsuzlygyny ýokarlandyrýan satuw hyzmat topary bilen onlaýn hyzmatlara we wideo gepleşiklerinden lezzet aldylar.

takmynan1

Adaty onlaýn satyjylardan tapawutlylykda “DW Mining” ammar enjamlaryna we müşderileriň çalt magdançylardan eltip bilmekleri üçin tehniki we logistika topary döretmek üçin köp maýa goýdy.Gonkongdaky önüm gözleginiň we halkara logistik merkeziniň gözbaşynda, 3000 nearly ammaryň eýeçiligini artdyrýar, müşderilerimize sargyt ýerine ýetirilişinden başlap, maşyn gurnama ýerine çenli çalt hereket edýän sargytlaryny yzarlamaga we yzarlamaga mümkinçilik berýär. operasiýa.

Müşderileriň kotirovka etmek baradaky ilkinji haýyşlaryndan başlap, satuwdan soňky meseläni çözmek üçin gije-gündiziň dowamynda hünär hyzmaty we tehniki goldaw berilýär.Magdan çykaryjy maşyn konfigurasiýa çözgüdi we dag-magdan işleriniň ýerine ýetirilişinden başga-da, premium hyzmatyň DW Mining-i beýleki üpjün edijilerden tapawutlandyrýandygy we şonuň üçin 34 ýurtdan, esasanam Demirgazyk Amerikadan we Europeewropadan gelen müşderiler tarapyndan giňden tanalýar ( esasan Russiýa).

DW Mining-iň müşderi merkezi maksady, geografiki ýerleşişine garamazdan müşderilere tehnologiki ösüşi dünýädäki şahsy abadançylyklar bilen baglanyşdyrmak üçin mümkinçilikler bermek arkaly tehnologiýa arkaly adamlaryň durmuşyny baýlaşdyrmak we sanly deňsizligi aradan aýyrmak.Uzak möhletli müşderi gymmatlyklaryny döredýäris we iň häzirki zaman algoritm önümlerini, kuwwatyň netijeliligini we çykdajylary azaltmak çözgütlerini yzygiderli gözläp, olara üstünlik getirýäris.

ýyl magdançylyk tejribesi
inedördül metr ammar
Müşderiler
Countriesurtlar

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ygtybarly

Ygtybarly

100% ygtybarly töleg, hileler ýok, kynçylyksyz, sag eliňizde

Hünär ussatlygy

Hünär ussatlygy

7 ýyllyk magdançylyk tejribesi, konstruktiw ýol görkeziji we tehniki goldaw bilen

Netijelilik

Netijelilik

100% kepillendirilen gümrük resmileşdirmek kynçylygy bilen iň çalt ugratmagy hödürleýäris.

Çykdajyly

Çykdajyly

Dürli saýlawlar bilen bäsdeşlik bahasy, ähli esasy markalary we modelleri öz içine alýar

Win-Win

Win-Win

Yourhli zerurlyklaryňyzy ýerine ýetirýäris we gymmatly ynamyňyza baha berýäris, aýdýan zatlarymyzy ýerine ýetirýäris.

Toparymyz

Size hyzmat etjek hünärmenler toparymyz bar, hemmeler ýokary hünärli, satuw wekilimiz size ilkinji el maglumatlaryny sitatalar bilen üpjün eder we pudagyň täzelikleri barada habar berer.tehniki bölümimiz size gurmak, tehniki hyzmat etmek we abatlaýyş bilimlerini goşmak bilen bir bitewi çözgüt hödürlär.

suratlar1

Gymmatlyklarymyz

Özüňi alyp baryş we özüni alyp baryş

Üýtgeşik baýlyklarymyzdan has köp peýdalanmak bilen, DW magdanlary müşderilerimiziň işini ýokarlandyrýan we optimallaşdyrýan ýokary önümleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär.

Müşderilerimize beren borçnamamyz

DW Mining, etmek isleýän ähli zadymyzda iň ýokary derejä çykmagy maksat edinýär.ähli müşderilerimiz bilen yzygiderli we aç-açan iş alyp barmagy maksat edinýäris we müşderilerimiziň aktiwlerinde paýnamany saklamaýarys.Müşderiler, esasanam duýgur we gizlin maglumatlary bermek meselesinde bize uly ynam bildirýärler.Ynamy gazanmakda we saklamakda dogruçyllyk we adalatly işlemek üçin abraýymyz möhümdir.Her bir adam hasaplaýar, uly ýa-da kiçi bolsaňyzam, ähli ynamyňyzy hormatlaýarys we her bir müşderä sarpa goýýarys, şol bir wagtyň özünde garaşýanlaryňyzyň we aladalaryňyzyň ýokary derejede ýerine ýetiriljekdigine we puluňyzyň elmydama sag elindedigine göz ýetirýäris.

Işgärlerimiz üçin jogapkärçilik

Ygtybarly iş, ömürboýy okuw, karýera we maşgala pensiýa laýyk gelýän DW Mining, adamlara aýratyn ähmiýet berýäris, güýçli toparlarymyz şu gün kimdigimizi görkezýär.Biz her birimize hormat goýýarys, minnetdarlyk bilen seredýäris, aýratyn müşderilerimiziň ünsi we kompaniýamyzyň çalt ösmegi diňe şu esasda mümkin bolýar.

Hyzmatdaşlarymyz

Hyzmatdaşlarymyz bilen uzak möhletli gatnaşyklarymyz bar, elmydama gymmatly müşderilerimize iň oňat şertnamalary hödürleýän ilkinji el çeşmesidigimize göz ýetirýäris.

hyzmatdaşlar

Şahadatnama

şahadatnama

8
Baýlyga syýahat
Super hyzmat biziň edýän zadymyz

Jemgyýeti baýlaşdyrmak näme üçin edýäris

derňew